وێنه‌ی چاككردنه‌وه‌ی مۆبایلی نۆكیا 5530 - تصاویر تعمیراتی نوكیا 5530

         جميع اعطال نوكيا 5530     nokia 5530  solution pictures 

                                                   download داونلود

                                كوردستان    kurdistan

 

+نووسينى : ئومێد پشده‌ری 2010/11/4 كات 1:55 PM |
    

        وێنه‌ی چاككردنه‌وه‌ی مۆبایلی نۆكیا  5630 - 6730c - تصاویر تعمیراتی نوكیا  5630 - 6730c

     nokia 5630 - 6730c solution pictures  جميع اعطال نوكيا  5630 - 6730c   

                              download داونلود     

                    كوردستان                           

+نووسينى : ئومێد پشده‌ری 2010/9/19 كات 3:40 PM |
 وێنه‌ی چاككردنه‌وه‌ی مۆبایلی نۆكیا 6600s - تصاویر تعمیراتی نوكیا 6600s 

       nokia 6600s solution pictures       جميع اعطال نوكيا 6600s

                                  download داونلود  

               كوردستان 

                                          

+نووسينى : ئومێد پشده‌ری 2010/9/19 كات 3:29 PM |
  وێنه‌ی چاككردنه‌وه‌ی مۆبایلی نۆكیا 7020a  تصاویر تعمیراتی نوكیا 7020a

          nokia 7020a solution pictures      جميع اعطال نوكيا 7020a 

                                  download داونلود

                            كوردستان

+نووسينى : ئومێد پشده‌ری 2010/8/21 كات 7:55 PM |
   وێنه‌ی چاككردنه‌وه‌ی مۆبایلی نۆكیا e75    تصاویر تعمیراتی نوكیا e75

            nokia e75 solution pictures      جميع اعطال نوكيا e75          

                                                   download داونلود

                        كوردستان

+نووسينى : ئومێد پشده‌ری 2010/8/21 كات 7:47 PM |
       وێنه‌ی چاككردنه‌وه‌ی مۆبایلی نۆكیا x5 - تصاویر تعمیراتی نوكیا x5

              nokia x5 solution pictures  - جميع اعطال نوكيا x5

                                  download داونلود

                               كوردستان

+نووسينى : ئومێد پشده‌ری 2010/7/25 كات 5:39 PM |
 وێنه‌ی چاككردنه‌وه‌ی مۆبایلی نۆكیا 6760s - تصاویر تعمیراتی نوكیا 6760s

       nokia 6760s solution pictures  -  جميع اعطال نوكيا 6760s

                                                   download داونلود

                          kurdistan                  

+نووسينى : ئومێد پشده‌ری 2010/7/2 كات 2:57 PM |
       وێنه‌ی چاككردنه‌وه‌ی مۆبایلی نۆكیا x2 - تصاویر تعمیراتی نوكیا x2 

             جميع اعطال نوكيا nokia x2 solution pictures    x2

                                    download داونلود

                kurdistan

+نووسينى : ئومێد پشده‌ری 2010/6/26 كات 4:6 PM |
      وێنه‌ی چاككردنه‌وه‌ی مۆبایلی نۆكیا c3  تصاویر تعمیراتی نوكیا c3

           جميع اعطال نوكيا nokia c3 solution pictures        c3 

                                              download داونلود

                                    kurdistan

+نووسينى : ئومێد پشده‌ری 2010/6/23 كات 5:38 PM |
  وێنه‌ی چاككردنه‌وه‌ی مۆبایلی نۆكیا 2220s - تصاویر تعمیراتی نوكیا 2220s 

         جميع اعطال نوكيا nokia 2220s solution pictures - 2220s

                                    download داونلود

                 kurdistan

+نووسينى : ئومێد پشده‌ری 2010/6/7 كات 5:13 PM |
                  kurdish mobile

     kurdish- persian- english- arabic

     fix your mobile in four languages

         all mobile solution pictures

     www.kurdishmobile.blogfa.com

+نووسينى : ئومێد پشده‌ری 2010/5/31 كات 2:53 PM |
       وێنه‌ی چاككردنه‌وه‌ی مۆبایلی نۆكیا c5  تصاویر تعمیراتی نوكیا c5

             جميع اعطال نوكيا nokia c5 solution pictures        c5

                                download داونلود 

           كوردستان kurdistan

+نووسينى : ئومێد پشده‌ری 2010/5/10 كات 7:59 PM |
 وێنه‌ی چاككردنه‌وه‌ی مۆبایلی نۆكیا 6220c - تصاویر تعمیراتی نوكیا 6220c

         جميع اعطال نوكيا nokia 6220c solution pictures - 6220c

                                    download داونلود

                    kurdistan

              

+نووسينى : ئومێد پشده‌ری 2010/4/24 كات 2:4 PM |
   وێنه‌ی چاككردنه‌وه‌ی مۆبایلی نۆكیا n900 - تصاویر تعمیراتی نوكیا n900

           جميع اعطال نوكيا nokia n900 solution pictures - n900

                                   download داونلود

                       kurdistan

+نووسينى : ئومێد پشده‌ری 2010/3/24 كات 6:38 PM |
    وێنه‌ی چاككردنه‌وه‌ی مۆبایلی نۆكیا e55 - تصاویر تعمیراتی نوكیا e55 

          جميع اعطال نوكيا nokia e55 solution pictures - e55

                                  download داونلود

                               kurdistan

+نووسينى : ئومێد پشده‌ری 2010/2/27 كات 7:56 PM |
                         kurdish mobile        

                                       kurd-gsm

                                       pishderi81

                                         pishderi81@yahoo.com

                           www.kurdishmobile.blogfa.com

+نووسينى : ئومێد پشده‌ری 2010/2/21 كات 4:42 PM |
      وێنه‌ی چاككردنه‌وه‌ی مۆبایلی نۆكیا x3 - تصاویر تعمیراتی نوكیا x3 

              جميع اعطال نوكيا nokia x3 solution pictures - x3

                                 download داونلود

                      kurdistan

+نووسينى : ئومێد پشده‌ری 2010/2/21 كات 3:5 PM |
  وێنه‌ی چاككردنه‌وه‌ی مۆبایلی نۆكیا 7610s - تصاویر تعمیراتی نوكیا 7610s 

          جميع اعطال نوكيا nokia 7610s solution pictures - 7610s

                                  download داونلود

                          kurdistan

         

+نووسينى : ئومێد پشده‌ری 2010/2/20 كات 2:14 PM |
    وێنه‌ی چاككردنه‌وه‌ی مۆبایلی نۆكیا n86 - تصاویر تعمیراتی نوكیا n86 

           جميع اعطال نوكيا nokia n86 solution pictures - n86

                                download داونلود

               kurdistan

+نووسينى : ئومێد پشده‌ری 2010/2/12 كات 1:0 PM |
      وێنه‌ی چاككردنه‌وه‌ی مۆبایلی نۆكیا 5130xm - تصاویر تعمیراتی نوكیا 5130xm

          جميع اعطال نوكيا nokia 5130xm solution pictures - 5130xm

                                       download داونلود

                      kurdistan

+نووسينى : ئومێد پشده‌ری 2010/2/10 كات 4:20 PM |
   وێنه‌ی چاككردنه‌وه‌ی مۆبایلی نۆكیا 2690 - تصاویر تعمیراتی نوكیا 2690 

           جميع اعطال نوكيا nokia 2690 solution pictures - 2690

                                   download داونلود

                                kurdistan

+نووسينى : ئومێد پشده‌ری 2010/2/6 كات 5:22 PM |
  وێنه‌ی چاككردنه‌وه‌ی مۆبایلی نۆكیا 3120c - تصاویر تعمیراتی نوكیا 3120c 

         جميع اعطال نوكيا nokia 3120c solution pictures - 3120c

                                   download داونلود

                               kurdistan

+نووسينى : ئومێد پشده‌ری 2010/1/31 كات 2:43 PM |
   وێنه‌ی چاككردنه‌وه‌ی مۆبایلی نۆكیا x6- 32 gb - تصاویر تعمیراتی نوكیا x6- 32 gb

           جميع اعطال نوكيا nokia x6- 32 gb solution pictures - x6- 32 gb

                                          download داونلود

                          kurdistan

+نووسينى : ئومێد پشده‌ری 2010/1/24 كات 4:12 PM |
 وێنه‌ی چاككردنه‌وه‌ی مۆبایلی نۆكیا 2730c  - تصاویر تعمیراتی نوكیا 2730c

        جميع اعطال نوكيا nokia 2730c solution pictures 2730c

                                   download داونلود

                     kurdistan

               

+نووسينى : ئومێد پشده‌ری 2010/1/19 كات 2:57 PM |
  وێنه‌ی چاككردنه‌وه‌ی مۆبایلی نۆكیا 2700c - تصاویر تعمیراتی نوكیا 2700c

         جميع اعطال نوكيا nokia 2700c solution pictures - 2700c

                                  download داونلود

            kurdistan

+نووسينى : ئومێد پشده‌ری 2010/1/16 كات 3:51 PM |
  وێنه‌ی چاككردنه‌وه‌ی مۆبایلی نۆكیا 2626 - تصاویر تعمیراتی نوكیا 2626

          جميع اعطال نوكيا nokia 2626 solution pictures - 2626

                                   download داونلود

                        kurdistan

+نووسينى : ئومێد پشده‌ری 2010/1/12 كات 4:32 PM |
  

                     kurdistan

 

 وێنه‌ی چاككردنه‌وه‌ی مۆبایلی نۆكیا 2323c - تصاویر تعمیراتی نوكیا 2323c 

           جميع اعطال نوكيا nokia 2323c solution pictures - 2323c

                                   download داونلود

             kurdistan

+نووسينى : ئومێد پشده‌ری 2010/1/8 كات 2:58 PM |
   وێنه‌ی چاككردنه‌وه‌ی مۆبایلی نۆكیا 2610 - تصاویر تعمیراتی نوكیا 2610 

          جميع اعطال نوكيا nokia 2610 solution pictures - 2610

                                     download داونلود 

                       kurdistan

+نووسينى : ئومێد پشده‌ری 2010/1/5 كات 1:58 PM |
   وێنه‌ی چاككردنه‌وه‌ی مۆبایلی نۆكیا 6555 - تصاویر تعمیراتی نوكیا 6555 

            جميع اعطال نوكيا nokia 6555 solution pictures - 6555

                                   download داونلود

                                     kurdistan

+نووسينى : ئومێد پشده‌ری 2010/1/1 كات 4:1 PM |
     وێنه‌ی چاككردنه‌وه‌ی مۆبایلی نۆكیا e71 - تصاویر تعمیراتی نوكیا e71 

             جميع اعطال نوكيا nokia e71 solution pictures - e71

                                   download داونلود

                       kurdistan

+نووسينى : ئومێد پشده‌ری 2009/12/31 كات 4:11 PM |
ئه‌رشیڤ - آرشیو - archive


Powered By
BLOGFA.COM


Javascripts


Javascripts


lkco.